Terms of Use

 
 

Algemene voorwaarden voor gebruikers van de RoutAbel website, webshop en app.

Fijn dat je gekozen hebt voor de RoutAbel producten en diensten van Abel Adventures. Door onze producten en diensten te gebruiken, ga je expliciet akkoord met onze voorwaarden. Het is verstandig om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Je kunt de producten en diensten op verschillende manieren gebruiken. Je kunt routes gebruiken, je ervaringen delen met andere mensen en je kunt zelf routes maken.

Artikel 1 De definities
 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 2. Gebruiker of de consument: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die van de producten of diensten van Abel Adventures gebruik maakt, hier verder te noemen: gebruiker. De gebruiker heeft daarmee een niet overdraagbare overeenkomst met Abel Adventures B.V. afgesloten.
 3. Producten en Diensten: alle RoutAbel producten en diensten van Abel Adventures zijnde RoutAbel app en Website.
 4. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
 5. Storing: het in materiële zin niet voldoen van de dienst aan de in de overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.
Artikel 2 Algemene bepalingen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle RoutAbel producten en diensten van Abel Adventures, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
 2. Als een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 3. Als deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Abel Adventures B.V. en de gebruiker, dan heeft de gebruiker bij voorbaat ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 4. Abel Adventures B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van RoutAbel.nl of op een andere wijze aan gebruiker bekend gemaakt.
 5. Abel Adventures B.V. is te allen tijde gerechtigd een gebruiker of diens materiaal op de diensten te weigeren, zonder dat hierdoor enig recht van participant op schadevergoeding jegens Abel Adventures B.V. ontstaat. Abel Adventures B.V. is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.
Artikel 3 Uitvoering van de dienstverlening
 1. De app en de website zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van de app en de website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.
 2. Abel Adventures B.V.. kan niet garanderen dat er geen storingen optreden. Abel Adventures B.V. doet haar uiterste best om de storingen te verhelpen.
 3. Abel Adventures B.V. is gerechtigd de dienst buiten gebruik te stellen om de dienst bijvoorbeeld te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat gebruiker enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
 4. Abel Adventures B.V. heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens de duur van de overeenkomst te wijzigen, mede ingegeven door het feit dat de onlinemogelijkheden sterk worden beïnvloed door de technologische voortgang op het gebied van software, data en infrastructuur ten behoeve van de verspreiding van de content.
 5. Abel Adventures B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de dienst gebruik te maken van diensten van derden.
Artikel 4 Medewerking door gebruiker
 1. Gebruiker kan zelf routes maken Routes en content dienen binnen de ter plekke geldende wettelijke kaders te vallen.
 2. Gebruiker zal zich houden aan alle door Abel Adventures B.V. verstrekte of op de website van RoutAbel.nl bekendgemaakte richtlijnen voor het maken van routes.
 3. Als in het kader van de dienst door de gebruiker gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan is de gebruiker aansprakelijk voor het gebruik van de diensten van Abel Adventures B.V. via zijn inloggegevens.
 4. Alle routes en content die een gebruiker maakt dienen vrijgesteld te zijn van copyrights.
 5. Indien routes en content door gebruikers en/of Abel Adventures als niet van voldoende kwaliteit wordt beoordeeld of niet aan de lokale wettelijke kaders voldoen, is Abel Adventures gemachtigd om de routes en content uit het systeem te verwijderen. Hiermee vervallen alle rechten van de route-maker.
 6. Routes en content dienen voldoende te verschillen van reeds in de app reeds beschikbare routes en content. Een algoritme beslist daarover. Dit is om te voorkomen dat meerdere, nagenoeg gelijke routes - in de app beschikbaar komen
 7. Indien een route andermans copyright schendt, zal een route door Abel Adventures niet meer beschikbaar worden gesteld aan gebruikers. De routemaker krijgt dan de kans om het geschonden copyright te herstellen waarna de route weer beschikbaar gesrteld kan worden aan gebruikers.
 8. Eventuele schadeclaims alsmede kosten voortkomend uit het al dan niet schenden van copyrights zijn volledig voor rekening van de routemaker die de desbetreffende copyrights al dan niet geschonden heeft.
 9. Voor het gebruik van onze diensten geldt het fair-use principe. Concreet is dit: maximaal 5 toestellen kunnen gebruik maken van 1 account. Abonnementen gaan uit van maximaal 50 routes per maand en 400 routes per jaar.
 10. In geval van misbruik is Abel Adventures gemachtigd om een account te blokkeren, Alle eventuele aanspraken vervallen dan.
Artikel 5 Vergoeding en betaling
 1. Voor het gebruik van bepaalde diensten en producten kan gebruiker overeengekomen vergoedingen verschuldigd zijn. Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, inclusief btw en overige heffingen.
 2. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de diensten.
Artikel 6 Intellectuele Eigendomsrechten
 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten bij Abel Adventures B.V. Gedurende de overeenkomst verleent Abel Adventures B.V. aan gebruiker het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de dienst voor het overeengekomen doel te gebruiken.
 2. De intellectuele eigendomsrechten op alle materialen die gebruiker in het kader van de overeenkomst aan Abel Adventures B.V. ter beschikking stelt, blijven berusten bij de gebruiker.
 3. Gebruiker verleent aan Abel Adventures B.V. het onbeperkte recht deze materialen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken) waarbij Abel Adventures B.V. expliciet een wereldwijde en eeuwige “licentie om niet” van de gebruiker verkrijgt om dergelijke inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, er afgeleide (commerciële) werken van te maken, te communiceren, te publiceren, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven en te distribueren. Abel Adventures B.V. heeft ook na terminatie van de overeenkomst een wereldwijde en eeuwige “licentie om niet” om dergelijke inhoud vrijblijvende aan te wenden.
 4. Gebruiker staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is om deze materialen aan Abel Adventures B.V. ter beschikking te stellen. Gebruiker vrijwaart Abel Adventures B.V.. volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart Abel Adventures B.V. eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
 5. Het is gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van Abel Adventures B.V. of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
 6. Gebruiker is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij Abel Adventures B.V. hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
 7. We reageren op kennisgevingen van vermeende schendingen van auteursrechten en beëindigen accounts van personen die herhaaldelijk auteursrechten schenden. We verstrekken informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als je van mening bent dat iemand je auteursrechten schendt, kun je dit aan melden: privacy@RoutAbel.nl.
 8. Alle door Abel Adventures B.V.. uit hoofde van de overeenkomst verstrekte gebruiksrechten aan gebruiker vervallen bij het einde van de overeenkomst van rechtswege.
 9. Niets uit deze app mag worden verveelvoudigd, hergebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abel Adventures B.V.
 10. De inhoud van deze app mag uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden onder vermelding van de bron: RoutAbel app. worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd.
Artikel 7 Garanties en aansprakelijkheid
 1. Abel Adventures B.V. zal zich steeds inspannen de dienst zo goed mogelijk uit te voeren. We leveren onze services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid. Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, doet Abel Adventures B.V. geen specifieke beloften voor de services. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in de services, de specifieke functionaliteit van de services en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van de services om te voldoen aan je behoeften.
 2. Abel Adventures B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de app. Tevens vrijwaart Abel Adventures B.V.. zich van alle juridische consequenties. Mocht u routes of content aantreffen die in uw ogen niet gepast is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Abel Adventures via privacy@routabel.nl.
 3. We leveren de services als zodanig (" as is"). Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle garanties uit. Met name garandeert Abel Adventures B.V. niet dat: de dienst ononderbroken zal werken; de dienst vrij zal zijn van virussen, gebreken en/of storingen; dat gebreken of storingen (tijdig) kunnen worden verholpen; derden niet de voor de dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
 4. In onze services wordt bepaalde inhoud weergegeven die geen eigendom is van Abel Adventures B.V. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud. We kunnen de inhoud niet beoordelen om na te gaan of deze illegaal is of ons beleid schendt en we kunnen inhoud waarvan we redelijkerwijs hebben vastgesteld dat deze ons beleid of de wet schendt, verwijderen of niet weergeven. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat we de inhoud beoordelen. Ga er daarom niet vanuit dat we dit doen.
 5. Abel Adventures B.V. is niet aansprakelijk voor omissies of regelrechte fouten in welke gegevens dan ook zoals, en niet beperkt tot: teksten, foto’s, routes, kaarten.
 6. Abel Adventures B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan derden door materialen die door derde partijen (participanten, partners en consumenten et cetera) met copyright bescherming op route.nl op welke wijze dan ook zijn geplaatst. Uiteraard zal Abel Adventures B.V.. bij aangetoonde copyright of andere schendingen de betreffende materialen van de website verwijderen.
 7. Abel Adventures B.V.. is niet aansprakelijk voor schade geleden door gebruiker. Iedere aansprakelijkheid van Abel Adventures B.V.. voor indirecte schade, waaronder begrepen en niet beperkt tot gevolgschade is uitgesloten.
Artikel 8 Opschorten, toevoegingen, verwijderingen en beperkingen
 1. Abel Adventures B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk en zonder opgaaf van redenen op te schorten.
 2. We zijn voortdurend bezig onze services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een service opschorten of zelfs volledig stopzetten.
 3. Abel Adventures B.V. kan ook op elk gewenst moment de levering van services aan je stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze services.
 4. Abel Adventures B.V.. behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Abel Adventures B.V.. dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt.
Artikel 9 Duur van de Overeenkomst
 1. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door zich uit te schrijven.
 3. Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is Abel Adventures B.V. gerechtigd op elk willekeurig moment en zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden.
Artikel 10 Slotbepalingen
 1. Abel Adventures B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de participant de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder aanneming uit te besteden. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. Abel Adventures B.V.. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nr. 08158791.

De gebruikersvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 10 juli 2019